chov


 • Chov v klube je riadený
 • Chovom sa rozumie cieľavedomá plemenitba rešpektujúca zásady genetického zdravia psov. Chov nesmie byť na úkor ich zdravia.
 • Za riadenie chovu je zodpovedný celý výbor klubu spolu s príslušnými poradcami chovu.
 • Úzka príbuzenská plemenitba sa v zásade nedoporučuje, prípustná je len pri využití riadenej líniovej plemenitby.
 • S chovateľstvom je nezlúčiteľná produkcia šteniat bez PP a obchodovanie alebo sprostredkovanie obchodu so psami. Člen klubu nesmie vedome predávať šteniatka prostredníctvom výkupov, priekupníkom a obchodníkom so psami za účelom ďalšieho predaja. V prípade porušenia tohto bodu sa prípad postúpi disciplinárnej komisii.
 • Klub je oprávnený svojimi orgánmi sústavne kontrolovať a sledovať (viď Zákon na ochranu zvierat)
  • či sú chovní jedinci v trvalom držaní majiteľa
  • v akých podmienkach sú držaní (ustajnenie, zaobchádzanie, výživa atď.)
  • aké podmienky má chovateľ pre odchov šteniat.
 • Klub je v odôvodnených prípadoch oprávnený obmedziť dočasne alebo trvalo zakázať chov buď konkrétneho jedinca alebo celej chovateľskej stanice, a to na základe disciplinárneho konania, ak sa zistí nedodržiavanie povinností, alebo iných záväzných ustanovení.
 

hore